phone

  Wypełnij formularz,
  z prośbą o kontakt telefoniczny.

  Regulamin

  Regulamin portalu internetowego Medycy24

  § 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy Regulamin został wprowadzony oraz udostępniony nieodpłatnie w celu zapoznania się przed zawarciem umowy. Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Serwis w związku z udostępnianiem usług
  świadczonych przez Podmiot Medyczny, za pośrednictwem Serwisu Medycy24. Usługi świadczone przez Podmioty Medyczne świadczone są na zasadach określonych w ich odrębnych regulaminach. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu musi zakończyć korzystanie zserwisu.

  Definicje:
  A) Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.medycy24.pl
  B) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca za pomocą Serwisu z Usług Zdrowotnych
  świadczonych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.
  C) Podmiot Medyczny – podmiot medyczny, świadczący usługi zdrowotne, medyczne na
  podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z
  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.
  zm.).
  D) Administrator – spółka Medycy24 sp. z o.o., ul. Podłużna 32a/28, 03-290 Warszawa, NIP:
  5242906758, REGON: 387055120, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000860296.
  E) Usługa Zdrowotna – usługa świadczona przez Podmiot Medyczny, polegająca na świadczeniach
  zdrowotnych realizowanych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych na rzecz Użytkownika.

  § 2

  WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  Korzystając z Serwisu Użytkownik zyskuje dostęp do platformy zakupowej (adres WWW: Medycy24.pl) online przez przeglądarkę internetową w celu korzystania z Usług Medycznych świadczonych przez Podmioty Medyczne w ramach teleporady.

  1) Strona serwisu internetowego Medycy24 korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Serwisu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również̇ urządzeniach mobilnych.
  2) Strona Serwisu internetowego Medycy24 posiada certyfikat SSL -bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
   

  § 3

  ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1) Administrator nie jest Podmiotem Medycznym i nie świadczy Usług Zdrowotnych. Serwis pośredniczy w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Podmiotem Medycznym poprzez udostępnienie portalu internetowego Medycy24.
  2) Korzystając z Serwisu, Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy z Podmiotem Medycznym. Administrator działa tylko i wyłącznie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem i Podmiotem Medycznym, nie gromadzi ani nie przetwarza danych medycznych Użytkownika.

  § 4

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją w Serwisie jest spółka Medycy24 sp. z o.o., ul. Podłużna 32a/28, 03-290 Warszawa, NIP: 5242906758, REGON: 387055120, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860296.
  2) Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie dotyczącym umowy oraz skorzystania z Usług Zdrowotnych jest Podmiot Medyczny.
  3) Medycy24 sp. z o.o. przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników tylko w celu rejestracji w Serwisie (zapisu na Usługę Zdrowotną).
  4) Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania.
  5) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

  § 5

  ROZLICZENIA FINANSOWE

  Serwis nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat. Opłaty pobierane są na rzecz Podmiotu Medycznego. Do realizowania płatności Podmiot Medyczny korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem Medycznym.
    

  § 6

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Kwestie sporne pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Administratora.
  W sprawach których ten regulamin nie obejmuje zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

  Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

  Regulamin obowiązuje od dnia 16.12.2020 r.

  TOP