Regulamin

Regulamin portalu internetowego Medycy24

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin został wprowadzony oraz udostępniony nieodpłatnie w celu zapoznania się przed zawarciem umowy. Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Serwis w związku z udostępnianiem usług
świadczonych przez Podmiot Medyczny, za pośrednictwem Serwisu Medycy24. Usługi świadczone przez Podmioty Medyczne świadczone są na zasadach określonych w ich odrębnych regulaminach. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu musi zakończyć korzystanie zserwisu.

Definicje:
A) Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.medycy24.pl
B) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca za pomocą Serwisu z Usług Zdrowotnych
świadczonych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.
C) Podmiot Medyczny – podmiot medyczny, świadczący usługi zdrowotne, medyczne na
podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z
ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.
zm.).
D) Administrator – spółka Medycy24 sp. z o.o., ul. Podłużna 32a/28, 03-290 Warszawa, NIP:
5242906758, REGON: 387055120, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000860296.
E) Usługa Zdrowotna – usługa świadczona przez Podmiot Medyczny, polegająca na świadczeniach
zdrowotnych realizowanych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych na rzecz Użytkownika.

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystając z Serwisu Użytkownik zyskuje dostęp do platformy zakupowej (adres WWW: Medycy24.pl) online przez przeglądarkę internetową w celu korzystania z Usług Medycznych świadczonych przez Podmioty Medyczne w ramach teleporady.

1) Strona serwisu internetowego Medycy24 korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Serwisu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również̇ urządzeniach mobilnych.
2) Strona Serwisu internetowego Medycy24 posiada certyfikat SSL -bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
 

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1) Administrator nie jest Podmiotem Medycznym i nie świadczy Usług Zdrowotnych. Serwis pośredniczy w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Podmiotem Medycznym poprzez udostępnienie portalu internetowego Medycy24.
2) Korzystając z Serwisu, Użytkownik ma możliwość zawarcia umowy z Podmiotem Medycznym. Administrator działa tylko i wyłącznie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem i Podmiotem Medycznym, nie gromadzi ani nie przetwarza danych medycznych Użytkownika.

§ 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją w Serwisie jest spółka Medycy24 sp. z o.o., ul. Podłużna 32a/28, 03-290 Warszawa, NIP: 5242906758, REGON: 387055120, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860296.
2) Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie dotyczącym umowy oraz skorzystania z Usług Zdrowotnych jest Podmiot Medyczny.
3) Medycy24 sp. z o.o. przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników tylko w celu rejestracji w Serwisie (zapisu na Usługę Zdrowotną).
4) Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania.
5) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

§ 5

ROZLICZENIA FINANSOWE

Serwis nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat. Opłaty pobierane są na rzecz Podmiotu Medycznego. Do realizowania płatności Podmiot Medyczny korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem Medycznym.
  

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kwestie sporne pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Administratora.
W sprawach których ten regulamin nie obejmuje zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

Regulamin obowiązuje od dnia 16.12.2020 r.

TOP

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close